ZARZĄDZENIE NR 370/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian