WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Informacja dot. Wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Nabór ławników na kadencję 2020-2023

Rada Gminy Inowrocław , na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2020-2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 161 § 2 w/w ustawy określił liczbę 4 ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Inowrocławiu , w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

W myśl art. 158 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl art. 159  ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ust. 1 w/w ustawy kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie  do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia można uzyskać w:

Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Inowrocław http://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/  Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5  w/w ustawy, tj.:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • dwa aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia należy również dołączyć:

 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście).

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia należy również dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Miejsce składania dokumentów:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy  Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43 w Biurze Obsługi Klienta (parter) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530  do dnia  28 czerwca 2019 r.

Opłaty:

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 w/w ustawy);
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a w/w ustawy);
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art 162. §8 w/w ustawy).

WZORY DOKUMENTÓW:

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>