Uchwała NR XVI/143/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian