Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/25/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2026. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/23/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2025. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/22/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/21/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/20/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz stacji uzdalniania wody wraz z wszystkimi urządzeniami i obiektami niezbędnymi do ich funkcjonowania. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/19/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/18/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/17/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Batkowo Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Uchwała NR III/16/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dziarnowo Szczegóły