Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2019 Uchwała NR V/47/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2026. Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Uchwała NR V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/45/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów w sołectwie Góra przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/44/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów w sołectwie Gnojno przeprowadzonych w dniu 4 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/43/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/42/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Inowrocław oraz określenia granic ich obwodów Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/41/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/40/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej miejscowości Oporówek Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/39/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Oporówek Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Uchwała NR IV/38/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032″. Szczegóły