Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.12.2019 Uchwała NR XII/117/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowrocław w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Uchwała NR XII/116/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pL „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” złożonego w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Uchwała NR XII/115/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Uchwała NR XII/114/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronieniu w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Uchwała NR XII/113/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Uchwała NR XII/112/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na roli 2019, Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Uchwała NR XI/111/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Nr VI!l/60/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Uchwała NR XI/110/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Inowrocław oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Uchwała NR XI/109/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Uchwała NR XI/108/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko oznaczonej nr działki 108/13. Szczegóły