Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/322/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania uchwały sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/321/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.l 0.02.01-04-0039/17 Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/320/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław na 2018r.” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/319/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032″. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/318/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/317/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/316/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Uchwała NR XL/315/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Szczegóły