Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2018 Uchwała NR XLVI/374/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018-2022. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała NR XLVI/373/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/372/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwale Nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Inowrocław oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/371/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwale Nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Inowrocław oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/370/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/369/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/368/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jacewo, oznaczonej numerem działki 158/5. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/367/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/366/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Uchwała NR XLV/365/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt* „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.10.02.01-04-0055/17 Szczegóły