Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2013 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/278/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/277/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/276/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Inowrocław – Pani Mieczysławy Kwiatkowskiej Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/275/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łojewo. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/274/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/273/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniająca uchwalę Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/272/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/270/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Góra. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXI/269/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Szczegóły