Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2012 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/161/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/160/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Inowrocław działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/158/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/157/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/156/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/155/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania nieruchomości położonej miejscowości Krusza Podlotowa. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/154/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania nieruchomości położonej miejscowości Olszewice. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/153/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXI/152/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiatani wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Szczegóły