Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Cichonia – kierownika projektu w Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice działającego jako pełnomocnik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” . Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że na wniosek Emitel S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Plebańczyka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na terenie działki nr 13/10 obręb Trzaski, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 ZAWIADOMIENIE W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dia inwestycji pn. „Budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Postępowanie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 335, 235/1, 234/5, 234/6, 248/4, 248/1, 249/4, 226/1, 226/4, 227/2, 228, 229 obręb Sikorowo, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 komunikat ZP.6733.2.2018 Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 SKO 4212_73_2018 obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 SKO 4212_33_2018 obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 OBWIESZCZENIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły