Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Budzińskiego działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 12/8 i części 108 obręb Miechowice gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wydaniu decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Dąbrowskiej działającej w imieniu T-MOBILE POLSKA S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 32665 Łąkocin na terenie działki nr 54 obręb Łąkocin gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pani Magdaleny Pietrzak-Fedde działającej w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 126/3, 126/4, 126/1, 125/4, 115/1, 115/2, 115/3 obręb Łojewo wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia na działce nr 126/4 obręb Łojewo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 komunikat dot. wydania decyzji znak: ZP.6733.10.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. na wniosek Pani Anety Tylka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, polegającej na budowie hydrantu wraz z nowym odcinkiem wodociągu, na terenie działek nr 9/14, 73, 74/1 obręb Marcinkowo, gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 komunikat dot. wydania decyzji znak: ZP.6733.9.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław reprezentowanego przez pełnomocnika HYDROSAN – Inżynieria Sanitarna Magdalena Pietrzak-Fedde o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kłopot, na terenie działki nr 99/38 obręb Kłopot, gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 zawiadomienie o dysponowaniu projektem decyzji dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłopot i Latkowo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu geodezyjnego Sikorowo, gmina Inowrocław Szczegóły