Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2018 Informacja cel publiczny ZP 6733 4 2018 Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Informacja Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław w dniu 24 lipca 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej o budynek Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem na terenie działki nr 127 obręb Tupadły, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Decyzja Starosty Inowrocławskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę AB.6740.3.54.2018 z dnia 25.06.2018r. – budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Magdalenę Pietrzak – Fedde w dniu 21 czerwca 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej w Sikorowie, na terenie działek nr ewid. 335, 235/1, 234/5, 234/6, 248/4, 248/1, 249/4, 226/1, 226/4, 227/2, 228, 229 obręb Sikorowo, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Cichonia – kierownika projektu w Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice działającego jako pełnomocnik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” . Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że na wniosek Emitel S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Plebańczyka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na terenie działki nr 13/10 obręb Trzaski, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 ZAWIADOMIENIE W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dia inwestycji pn. „Budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Postępowanie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 335, 235/1, 234/5, 234/6, 248/4, 248/1, 249/4, 226/1, 226/4, 227/2, 228, 229 obręb Sikorowo, gm. Inowrocław. Szczegóły