Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2019 komunikat dot. wydania w dniu 29 listopada 2019 r. decyzji znak: ZP.6733.17.2019 na wniosek Pani Magdaleny Pietrzak-Fedde działającej w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE dn63 wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków, na terenie działek nr 46/7, 46/8, 46/12, 47/7, 75, 81, 52/1, 84/2 obręb Gnojno, gm. Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 komunikat dot podjęcia przez Radę Miejską w Pakości dnia 28 marca 2019 r. uchwały nr V/49/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla terenów obejmujących części wsi Dziarnowo i Kościelec Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Komunikat dot. wydania w dniu 14 listopada 2019 r. decyzji znak: ZP.6733.15.2019 na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego, działającego na rzecz Gminy Inowrocław o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej o budynek Sali Gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, na terenie działki nr 34 obręb Turzany, gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pani Magdaleny Pietrzak-Fedde działającej w imieniu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE dn63 wraz z przyłączami ø50 i przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie działek nr 46/7, 46/8, 46/12, 47/7, 75, 81, 52/1, 84/2 obręb Gnojno gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego w części miejscowości Słońsko Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miechowice, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Komunikat dot. wydania w dniu 25 września 2019 r. decyzji znak: ZP.6733.12.2019 na wniosek Pani Katarzyny Dąbrowskiej działającej w imieniu T-MOBILE POLSKA S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 32665 Łąkocin na terenie działki nr 54 obręb Łąkocin gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 komunikat dot. wydania decyzji znak: ZP.6733.11.2019 z dnia 20 września 2019 r. na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław reprezentowanego przez Panią Magdalenę Pietrzak-Fedde o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w Łojewie, na terenie działek nr 126/3, 126/4, 126/1, 125/4, 115/1, 115/2, 115/3 obręb Łojewo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 informacja Wójta Gminy Inowrocław w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 12/8, 108 obręb Miechowice, gm. Inowrocław Szczegóły