Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2018 komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego wniosek Pan Sławomira Hanczewskiego inspektora ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Inowrocław działającego na rzecz Gminy Inowrocław ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Orłowo oraz w części miejscowości Gnojno i Kłopot gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak: ZP.6733.1.2017/2018 z dnia 11 października 2018 r. ustalającej lokalizację celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr ewid. 98/14 obręb Marcinkowo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Balczewo Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie – Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Balczewo Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 projekt JURA Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 komunikat dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr ewid. 98/14 obręb Marcinkowo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 ecyzja starosty Inowrocławskiego znak: AB.6740.3.54.2018 z dnia 03.10.2018 r. uchylająca decyzję z 25 czerwca 2018 r. nr 54/2018 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach dostosowania infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 komunikat dot. uzupełnienia treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Trzaski, na terenie dz. nr ewid. 13/10 obręb Trzaski gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 komunikat dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Trzaski, na terenie dz. nr ewid. 13/10 obręb Trzaski gm. Inowrocław Szczegóły