Formularze sprawozdań

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie 5/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na 2019 Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Sprawozdanie z konsultacji wieloletniego programu współpracy Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy- z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Zarządzenie 432/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Zarządzenie 431/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na łata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w związku z realizacją projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie’’ złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3.Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 381/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły