Formularze sprawozdań

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2018 Sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w związku z realizacją projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie’’ złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3.Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 381/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 380/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 379/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 378/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 377/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 376/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie 375/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Zarządzenie 368/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Szczegóły