Formularze sprawozdań

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie 132/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja Wójt Gminy Inowrocław informuje organizacje pozarządowe, że zostały podane do wiadomości publicznej w formie Zarządzenia Nr 48/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2019 roku wyniki otwartego konkursu ofert Nr 8/2019 na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Wyniki konkursów na dotacje dla NGO na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Zarządzenie 48/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 46/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 45/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 44/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie 43/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły